දිනයනමවර්ගය
19 ඔක්, 2021, අඟහරුවාදාමිලාද්-උන්-නබි (මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්ගේ උපන් දිනය)පොදු නිවාඩුව
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.